گلبول های قرمز

rbc 3333

فرآورده ای که با جدا کردن بخش اعظم پلاسما از یک واحد خون کامل به دست می آید. فرآیند جداسازی فرآورده های خون با استفاده از سانتریفوژ های مخصوص انجام می شود. واحدهای خون گرفته شده سانتریفوژ شده که در نتیجه قسمت پلاسمایی و سلولی خون از هم جدا می شود (قسمت پلاسمایی زرد رنگ و قسمت سلولی قرمز رنگ می باشد). پس از آن قسمت پلاسمایی که بالا قرار دارد به کیسه جانبی متصل به کیسه خون کامل منتقل شده و بخش سلولی در کیسه اولیه باقی می ماند.  گلبول قرمز متراکم تهیه شده در سازمان انتقال خون در دمای ۱ تا ۶  درجه سانتی گراد به مدت ۳۵ روز و بعضا تا ۴۲ روز قابل نگهداری است.

بیشتر ین مورد مصرف گلبول قرمز در کشورما  مربوط به بیماران تالاسمی، سرطانی و شرایط اورژانسی مانند خونریزی های شدید و تصادفات است.

آتلیه کودک