همایش های علمی


heiat modireh

همایش های انجمن علمی انتقال خون ایران

۱ – سمینار پلاسمافرزیس انجمن علمی انتقال خون ایران سه شنبه ۵/۱۲/۹۲

۲ –  سمینارخون اتولوگ انجمن علمی انتقال خون ایران- سه شنبه ۲۹/۱۱/۹۲

۳ –  سمینارخون اتولوگ انجمن علمی انتقال خون ایران-سه شنبه ۱۵/۱۱/۹۲

۴ –  سمینار خون اتولوگ انجمن علمی انتقال خون ایران سه شنبه ۸/۱۱/۹۲

۵ –  سمینار خون اتولوگ انجمن علمی انتقال خون ایران-سه شنبه ۱/۱۱/۹۲

آتلیه کودک