معرفی یک سایت ارزشمند برای دستیابی به مطالب مدیریت خون بیمار

ISBT pic

معرفی یک سایت ارزشمند برای دستیابی به مطالب مدیریت خون بیمار

انجمن علمی انتقال خون اخیرا لینکبا ارزشی  را که مطالب ان را اعضا کارگروه مصرف بالینی خون و فراورده این انجمن  تهیه کرده است در وبسایت خود منتشر کرده که لینک آن از قرار زیر می باشد.

http://www.isbtweb.org/index.php?id=693

انجمن علمی انتقال خون ایران

 

آتلیه کودک