فراورده های خون

3 products

 

برای درمان صحیح بیماران هر واحد خون اهدایی به فرآورده های سلولی و پلاسمایی متعددی تبدیل می شود تا هر بیمار جزئی از خون را که نیاز دارد دریافت کند. به این ترتیب یک واحد خون اهدا شده برای چند بیمار استفاده می شود و از طرف دیگر بیمار نیز آن جزئی را که نیاز دارد دریافت می کند. به طور کلی از خون کامل اهدایی می توان سه فرآورده گلبول قرمز، پلاکت و پلاسما را تهیه نمود.

آتلیه کودک