اعضای هیئت مدیره انجمن

 • دکتر جهانگیر احمدی رئیس  و عضو هیئت مدیره انجمن
 • دکترعلی اکبر پور فتح اله: نائب رئیس  و عضو هیئت مدیره انجمن
 • دکتر فاطمه نادعلی: عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن
 • دکتر  سید علی میررضایی: عضو هیئت مدیره انجمن و مدیراموراداری و مالی
 • دکتر سیما ذوالفقاری: عضو هیئت مدیره و مدیرروابط عمومی و امور بین الملل انجمن
 • دکتر ناصر امیری زاده: عضو هیئت مدیره انجمن ومدیر کمیته آموزش و پژوهش
 • دکتر آزیتا چگینی: عضو هیئت مدیره انجمن
 • دکتر ذببح الله مطلبی: عضو هیئت مدیره و بازرس انجمن
 •  دکترسید مرتضی طباطبایی: بازرس علی البدل انجمن
 • دکتر مهین نیکو گفتار: عضو علی البدل انجمن
 • دکتر یوسف مرتضوی: عضو علی البدل انجمن

آتلیه کودک