آموزش پرستاران برای نحوه تزریق خون از اولویت های آموزشی در هر بیمارستان

Blood transfusion at the bedside

 

 

آموزش پرستاران برای نحوه تزریق خون  از اولویت های آموزشی در هر بیمارستان

تزریق خون می تواند جان انسانها را نجات دهد ولی در عین حال تزریق آن می تواند در بعضی موارد همراه با عارضه باشد. امروزه احتمال انتقال بیماریهای عفونی توسط خون به میزان بسیار زیادی کاهش یافته ولی هنوز به صفر نرسیده است. در حال حاضر بیشترین عارضه مشاهده شده از تزریق خون و فراورده خونی خطاهای انسانی در زنجیره انتقال خون است. این خطاها در تمام مسیر تهیه تا تزریق خون می تواند اتفاق بیفتد ولی شایع ترین انها خطاهای رخ داده شده در بالین بیمار در هنگام تزریق حون و یا نمونه گیری و خطاهای آزمایشگاهی در بانک خون بیمارستان می باشد.

 

با اموزش پرستاران می توان از بسیاری از ابن خطاها جلوگیری نمود . متاسفانه در حال حاضر آمار حطاهای رخداده در بالین بیمار ان نیازمند به خون و فرآورده در کشورمان، ۲۰-۱۰ برابر بیشتر از کشورهابی پیشرفته است. یکی از تفاوتهای عمده در سیستم انتقال خون بیمارستانی کشورهابی پیشرفته و کشور ما، وجود پرستاران خبره انتقال خون در مراکز بیمارستانی کشورهای توسعه یافته است که وظیفه آموزش پرستاران برای اصول تزریق خون و فرآورده و نحوه برخورد با عوارض احتمالی ان را به عهده دارند.  در این مراکز پرستاران قبل از گرفتن این آموزشها اجازه تزریق خون ندارند.

فقدان این چنین فرآیندی در سیستم بهداشتی کشور  و دست کم گرفتن دانش لازم برای ترریق خون،  عوارض غیر قابل جبرانی برای بیماران نیازمند به خون داشته و خواهد داشت. از این رو آموزشهای مهارتی پرستاران باید جدی تر از قبل دنبال شود. بیمارستانهای دارای سیستم هموویژلانس فعال،  وضعیت بهتری نسبت به بیمارستانهای فاقد سیستم هموویژلانس دارند ولی هنوز در این بیمارستانها نیز پرستارانی وجود دارند که بدون گذراندن دوره لازم، خون و فرآورده تزریق می کنند. لذا وجود پرستاران خبره انتقال خون مکمل لازمی برای سیستم هموویژلانس بیمارستانها خواهد بود. امسال در کارگروه بالینی خون و  فراوردهای خونی  انجمن بین المللی انتقال خون،  که در لندن برگزار شد نیز به حضور این پرستاران  در مراکز درمانی تاکید ویژه ای شد.

 

دکتر سیما ذوالفقاری

انجمن علمی انتقال خون ایران

آتلیه کودک